Säännöt

Säännöt

19.9.2021

1.§ Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Akaan Pyöräilijät ry ja sen kotipaikka on Akaa. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä seura.

2.§ Seuran tarkoitus

Seuran tarkoitus on edistää ja kehittää pyöräily- ja pyöräilyyn liittyvää harrastustoimintaa Akaassa, Pirkanmaalla ja Suomessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura:

1.    Järjestää pyöräily- ja muita liikuntaharjoituksia sekä koulutustilaisuuksia.

2.    Hankkii tarvittavia välineitä

3.    Järjestää näytöksiä, juhlia, ja muuta vastaavaa toimintaa.

4.    Vaikuttaa pyöräilykulttuurin ehdotuksin, esimerkein ja kannanotoin.

Toimintansa tukemiseksi seura voi harjoittaa julkaisutoimintaa, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3.§ Seuran jäsenyys

Seuran varsinaiseksi jäseneksi ja juniorijäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt. Juniorijäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on kalenterivuoden alussa alle 18-vuotias. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta seuran hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut seuran toimintaa.

 

 

4.§ Seurasta eroaminen tai erottaminen

Seuran jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Seuran hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa tai ei enää täytä laissa taikka seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5.§ Jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä, juniorijäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen jokaiselle jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

6.§ Hallitus

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu seuran syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7.§ Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja kaksi yhdessä.

Hallitus voi määrätä sihteerin kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

8.§ Tilikausi

Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta seuran hallitukselle.

9.§ Kokousten ajankohta

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Seuran kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Seuran kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai seuran kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Seuran kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, juniorijäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä äänioikeus ja yksi ääni. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta, mutta heillä on läsnäolo- ja puheoikeus. Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10.§ Kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse. Asialista lähetetään päivitettynä mahdollisilla esityksillä seitsemän vuorokautta ennen syys/kevätkokousta.

 

11.§ Seuran varsinaiset kokoukset.

Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää asialistaan.

12.§ Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta. Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

13.§ Muut määräykset

Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät sääntöjen muuttuessa.